Afad Görevlisi Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

AFAD Görevlisi Nasıl Olunur?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de afet ve acil durumlara müdahale etmek ve koordine etmek amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. AFAD, bünyesinde çeşitli niteliklerde personel istihdam etmektedir. Bu personellerden biri olan AFAD görevlisi, afet ve acil durumlarda görev alan ve ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlayan kişilerdir.

AFAD görevlisi olmak için öncelikle AFAD’ın açtığı sınavlara girmek gerekmektedir. AFAD, her yıl çeşitli pozisyonlar için sınavlar düzenlemektedir. Bu sınavlara katılmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

AFAD sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınavda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına cevap vermektedir. Sözlü sınavda ise adayların mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilmektedir.

AFAD sınavlarını kazanan adaylar, AFAD’ın açtığı eğitimlere katılmaktadır. Bu eğitimlerde adaylara, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili temel ve ileri düzeyde eğitimler verilmektedir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar, AFAD görevlisi olarak göreve başlamaktadır.

AFAD Görevlilerinin Görevleri

AFAD görevlilerinin görevleri, afet ve acil durum yönetiminin her aşamasını kapsamaktadır. Bu görevlerin başlıcaları şunlardır:

 • Afet ve acil durum risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Afet ve acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması,
 • Afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Afet ve acil durum mağdurlarının tahliyesi ve barındırılması,
 • Afet ve acil durum sonrası yaralıların ve hasar görenlerin tedavisi ve rehabilitasyonu,
 • Afet ve acil durum sonrası can ve mal kayıplarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması.

AFAD Görevlilerinin Yetkinlikleri

AFAD görevlilerinin sahip olması gereken temel yetkinlikler şunlardır:

 • Afet ve acil durum yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak,
 • İletişim ve koordinasyon becerisi,
 • Liderlik ve ekip çalışması becerisi,
 • Fiziksel ve psikolojik olarak dayanıklı olmak,
 • Stres altında çalışabilme becerisi.

AFAD Görevlilerinin Çalışma Alanları

AFAD görevlileri, AFAD’ın merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapmaktadır. Merkez teşkilatı bünyesinde görev yapan AFAD görevlileri, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planlama, uygulama ve koordinasyon faaliyetlerinde görev almaktadır. Taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan AFAD görevlileri ise afet ve acil durum öncesinde, sırası ve sonrasındaki müdahale faaliyetlerinde görev almaktadır.

AFAD Görevlilerinin Maaşları

AFAD görevlilerinin maaşları, görev yaptıkları pozisyona ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, AFAD görevlilerinin maaşları 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.

Sonuç

AFAD görevlisi olmak, zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Ancak, bu meslekte başarılı olmak için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak mümkündür. AFAD’ın açtığı sınavlara girerek ve eğitimlere katılarak AFAD görevlisi olmak için gerekli şartları yerine getirebilirsiniz.

AFAD Görevlisi Olmak İçin Öneriler

AFAD görevlisi olmak için aşağıdaki önerileri takip edebilirsiniz:

 • Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için kurslara ve eğitimlere katılın.
 • İletişim ve koordin

Yayımlandı

kategorisi