Bilirkişi Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, mahkeme veya hakem tarafından, özel veya teknik bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, bu konuda uzmanlaşmış kişilerden yardım alınmasıdır. Bilirkişi, tarafsız ve objektif bir şekilde, uzmanlık alanındaki bilgi ve deneyimini kullanarak, mahkemeye veya hakeme rapor sunar.

Bilirkişilik Kanunu

Bilirkişilik, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre, bilirkişilik, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, yargı mercilerinin ihtiyaç duyduğu teknik, bilimsel veya uzmanlık alanlarında, özel veya teknik bir bilgiye dayalı olarak, bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ile sağlanan yardımcı bir yargılama faaliyetidir.

Bilirkişilik Yapabilecek Kişiler

Bilirkişilik yapabilmek için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamak
 • Affa uğramış olsalar bile, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak
 • En az beş yıl fiilen mesleki faaliyette bulunmak
 • Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik temel eğitimi, bilirkişilik yapmaya hak kazanabilmek için zorunludur. Bu eğitim, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim kurumlarında verilmektedir. Eğitim süresi 120 saattir.

Bilirkişilik Başvurusu

Bilirkişilik yapmak isteyen kişiler, yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna başvuru yaparlar. Başvuru, e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır.

Bilirkişilik Bölge Kurulu

Bilirkişilik bölge kurulu, bilirkişilik başvurularını değerlendirir ve bilirkişilik listesine kaydetmeye karar verir. Bilirkişi listesine kaydetme kararı, bilirkişilik bölge kurulunun internet sitesinde ilan edilir.

Bilirkişilik Listesi

Bilirkişilik bölge kurulunca oluşturulan bilirkişilik listesi, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda ilan edilir. Bilirkişi, bu listede yer alan uzmanlık alanında görevlendirilebilir.

Bilirkişilik Raporu

Bilirkişi, kendisine verilen görev kapsamında, tarafsız ve objektif bir şekilde, uzmanlık alanındaki bilgi ve deneyimini kullanarak, mahkemeye veya hakeme rapor sunar. Bilirkişi raporu, hukuki uyuşmazlığın çözümünde önemli bir rol oynar.

Bilirkişilik Mesleği

Bilirkişilik, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynayan bir meslektir. Bilirkişi, uzmanlık alanındaki bilgi ve deneyimini kullanarak, mahkemeye veya hakeme yardımcı olur. Bilirkişi olmak için, yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekir.

Bilirkişilik Nasıl Yapılır?

Bilirkişi, kendisine verilen görev kapsamında, aşağıdaki adımları takip eder:

 1. Görevlendirmeyi alır.
 2. Dosyayı inceler.
 3. Taraflarla görüşür.
 4. Gerekli araştırmaları yapar.
 5. Raporunu hazırlar.

Bilirkişilik Raporunun İçeriği

Bilirkişi raporu, aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • Raporun başlığı
 • Raporu hazırlayan bilirkişinin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası
 • Raporun hazırlandığı tarih
 • Raporun konusu
 • Bilirkişi tarafından yapılan araştırma ve incelemeler
 • Bilirkişi tarafından varılan sonuçlar
 • Bilirkişi tarafından önerilen çözümler

Bilirkişilik Raporunun Değerlendirilmesi

Bilirkişi raporu, mahkeme veya hakem tarafından değerlendirilir. Bilirkişi raporu, hukuki uyuşmazlığın çözümünde önemli bir rol oynar.

Bilirkişilik Mesleğinin Avantajları

Bilirkişilik mesleğinin aşağıdaki avantajları vardır:

 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümüne katkıda bulunmak
 • Uzmanlık alanındaki bilgi ve deneyimi kullanmak
 • Kendi işinin patronu olmak

Yayımlandı

kategorisi