Iyede Yazı Işleri Müdürü Olma Şartları 2024-2025 Güncel

Adliyede Yazı İşleri Müdürü Olma Şartları

Adliyelerde yazı işleri müdürü olmak, hukuk alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için önemli bir hedeftir. Yazı işleri müdürleri, adliyelerin en önemli birimlerinden biri olan yazı işleri müdürlüğünün başında bulunurlar ve bu birimde görevli personelin çalışmalarını koordine eder, yazı işlerinin işleyişinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.

Adliyede yazı işleri müdürü olmak için yerine getirilmesi gereken şartlar, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, yazı işleri müdürü olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve iletişim fakültesi veya yüksekokullarından mezun olmak
 • Adalet Bakanlığı’nda en az iki yıl çalışmış olmak
 • Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

Görevde Yükselme Sınavı

Adliyede yazı işleri müdürü olmak için gerekli olan görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılır. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda adaylara, hukuk, adalet ve yönetim alanından sorular sorulur. Sözlü sınavda ise adayların genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve beceri düzeyleri değerlendirilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmak için, yazılı sınavdan en az 70 puan almak ve sözlü sınavdan da en az 70 puan almak gerekir.

Yazı İşleri Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

Yazı işleri müdürleri, adliyelerin yazı işlerinin işleyişinden sorumlu olan kişilerdir. Bu kapsamda, aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Yazı işlerinin işleyişine ilişkin düzenlemeleri yapmak ve uygulamak
 • Yazı işlerinde görevli personelin çalışmalarını koordine etmek
 • Yazı işlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Yazı işlerinin muhasebe ve bütçe işlerini yürütmek
 • Yazı işlerinin arşiv ve dokümantasyon işlemlerini yürütmek
 • Yazı işlerinin iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek

Yazı işleri müdürleri, adliyelerin en önemli birimlerinden birinin başında bulunan kişilerdir. Bu nedenle, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek için hukuk bilgisi, yönetim becerisi ve iletişim yeteneği gibi niteliklere sahip olmak gerekir.

Yazı İşleri Müdürü Olmak İçin Gerekli Olan Öneriler

Adliyede yazı işleri müdürü olmak isteyen kişilerin aşağıdaki önerileri dikkate alması faydalı olacaktır:

 • Hukuk alanında iyi bir eğitim almak
 • Yönetim ve iletişim becerileri geliştirmek
 • Adalet Bakanlığı’nda en az iki yıl çalışmak
 • Görevde yükselme sınavına hazırlanmak

Bu önerileri dikkate alarak, adliyede yazı işleri müdürü olma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.adl


Yayımlandı

kategorisi